Każdy posiadacz ogrodzenia chce aby było ono oryginalne i jedyne w sowim rodzaju. Wiele osób decyduje się na wymurowanie ogrodzenia z kamienia. Takie ogrodzenia mogą przybierać najróżniejsze formy w zależności od wybranego rodzaju kamienia ogrodzeniowego.

Dzik mur z kamieni

Pierwszym rodzajem ogrodzenia z kamienia jest mur dziki budowany z kamienia polnego lub łamanego niedobieranego. Większe, bardziej regularne kamienie układa się na narożnikach i w miejscach połączeń, tak aby spoiny warstw niższych były przykryte kamieniami warstw wyższych. Większe kamienie układa się także w poprzek muru, na całej jego szerokości (tzw. sięgacze).

Z kamienia polnego lub łamanego dobieranego (posiadającego dwie równoległe powierzchnie) można wykonać  mur cyklopowy. Takie ogrodzenie nie posiada wyraźnych warstw, ale w miarę możliwości należy stosować przewiązywanie. Kamienie polne stosowane na ogrodzenie wyrównuje się do powierzchni licowej, a mur ogrodzeniowy spoinuje się.

Mur warstwowy

Ogrodzenie może tez przybrać postać muru warstwowego z kamienia łupanego, warstwowego. Taki kamień ogrodzeniowy ma dwie powierzchnie płaskie i wzajemnie równoległe. Mur ogrodzeniowy układa się warstwami o grubości 10-40 cm, z zachowaniem spoin. Wysokość warstwy zależna jest od kamieni kierunkowych, układanych w narożnikach.

Mur rzędowy

Mur ogrodzeniowy rzędowy układa się w podobny sposób jak mur ogrodzeniowy z cegieł. Kamień wykorzystywany na takie ogrodzenie to kamień łupany o kształcie prostopadłościennej kostki. Każdy kamień w warstwie ma podobną wysokość, natomiast wysokości poszczególnych warstw mogą być różne.

Ogrodzenie z bloków kamiennych

Ogrodzenie można wymurować również z prostopadłościennych bloków kamiennych z tzw. ciosów. Na ogrodzenie wykorzystuje się kamienie o różnych wymiarach i nie zachowuje się ciągłości spoin. Powstałe spoiny licowe pozostawia się bez wypełnienia do głębokości 1-1,5 cm; po wykonaniu mur ogrodzeniowy spoinuje się zaprawą cementową.

Płoty z bloczków

Z kamieni o kształcie prostopadłościanu można wymurować ogrodzenie z bloczków. Za kamień ogrodzeniowy najczęściej służą miękkie wapienie które przycinana się ręcznie. Ogrodzenia z bloczków buduje się tak samo jak mur ogrodzeniowy z cegły.

Murki oporowe

Murki oporowe służące zazwyczaj jako podmurówka wykonuje się z cegły, kamienia lub betonu. Mogą one być jednorodne lub zespolone. Murek oporowy jest konstrukcją obciążoną z jednej strony poziomym parciem gruntu. Wielkość tego obciążenia uzależniona jest od wysokości warstwy gruntu i od obciążenia naziomu (np. ciężaru materiałów znajdujących się na powierzchni terenu w bezpośrednim sąsiedztwie murka).